Institutio christianae religionis (1559), Barth/Niesel, 1926-52 Institution de la religion chrestienne (1560) Institutes of the Christian Religion, Henry Beveridge (1845) Institutie of onderwijzing in de christelijke religie, A. Sizoo (1931) Unterricht in der christlichen Religion, Otto Weber (1936-38) Наставление в христианской вере (1997-99)

LIBER III. DE MODO PERCIPIENDAE CHRISTI GRATIAE, et qui inde fructus nobis proveniant, et qui effectus consequantur.

LE TROISIEME LIVRE. QUI EST, DE LA MANIERE DE PARTICIPER A LA GRACE DE JESUS CHRIST, DES FRUITS QUI NOUS EN REVIENNENT, ET DES EFFECTS QUI S’EN ENSUYVENT

BOOK THIRD. THE MODE OF OBTAINING THE GRACE OF CHRIST. THE BENEFITS IT CONFERS, AND THE EFFECTS RESULTING FROM IT

DERDE BOEK OVER DE WIJZE, WAAROP DE GENADE VAN CHRISTUS VERKREGEN WORDT, EN WELKE VRUCHTEN DAARUIT VOOR ONS VOORTKOMEN, EN WELKE WERKINGEN DAARUIT VOLGEN

BUCH III. Auf welche Weise wir der Gnade Christi teilhaftig werden, was für Früchte uns daraus erwachsen und was für Wirkungen sich daraus ergeben.

КНИГА III. О ТОМ, КАК БЫТЬ ПРИЧАСТНИКОМ БЛАГОДАТИ ИИСУСА ХРИСТА, О ПЛОДАХ, КОТОРЫЕ МЫ ОТ ЭТОГО ПРИОБРЕТАЕМ, И О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЙСТВИЯ БЛАГОДАТИ

CAP. I. | Quae de Christo dicta sunt, nobis prodesse, arcana operatione Spiritus.

Chapitre I. Que les choses qui ont esté dites cy dessus de Jesus Christ, nous profitent par l’operation secrette du sainct Esprit

Chapter 1. The Benefits of Christ Made Available to Us by the Secret Operation of the Spirit.

Hoofdstuk I. Dat hetgeen over Christus gezegd is, ons ten voordeel is door de verborgen werking des Geestes.

Erstes Kapitel. Was von Christus gesagt ist, das kommt uns durch das verborgene Wirken des Geistes zugute.

Глава I. О ТОМ, ЧТО БЛАГА, ПРИНЕСЁННЫЕ НАМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ, О КОТОРЫХ ГОВОРИЛОСЬ ВЫШЕ, МЫ ПОЛУЧАЕМ ПОСРЕДСТВОМ ТАЙНОГО ДЕЙСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА

CAP. II. | De fide: ubi et definitio eius ponitur, et explicantur quae habet propria.

Chapitre II. De la foy: où la definition d’icelle et les choses qui luy sont propres sont expliquées

Chapter 2. Of Faith. The Definition of It. Its Peculiar Properties.

Hoofdstuk II. Over het geloof: waarin ook een bepaling van het geloof gegeven wordt en de eigenaardigheden, die het heeft, worden uitgelegd.

Zweites Kapitel. Vom Glauben, seinem Wesen und seinen Eigenschaften.

Глава II. О ВЕРЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРЫ И ПРИСУЩИХ ЕЙ СВОЙСТВ

CAP. III. | Fide nos regenerari; ubi de poenitentia.

Chapitre III. Que nous sommes regenerez par foy: où il est traité de la penitence

Chapter 3. Regeneration by Faith. Of Repentance.

Hoofdstuk III. Dat wij door het geloof wedergeboren worden. Over de boetvaardigheid.

Drittes Kapitel. Durch den Glauben werden wir wiedergeboren. Hier ist von der Buße zu sprechen.

Глава III. О НАШЕМ ВОЗРОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ВЕРУ И О ПОКАЯНИИ

CAP. IIII. | Quam procul absit ab Evangelii puritate quicquid de poenitentia garriunt Sophistae in suis scholisa; ubi de confessione et satisfactione agitur.

Chapitre IV. Combien est loin de la pureté de l’Evangile, tout ce que les theologiens Sorbonistes babillent de la penitence: où il est traitté de la confession et satisfaction

Chapter 4. Penitence, as Explained in the Sophistical Jargon of the Schoolmen, Widely Different from the Purity Required by the Gospel. Of Confession and Satisfaction.

Hoofdstuk IV. Hoe ver al wat de sofisten in hun scholen wauwelen over de boetvaardigheid verwijderd is van de zuiverheid van het evangelie; waarbij gehandeld wordt over de biecht en de voldoening.

Viertes Kapitel. Alles, was sich die Klüglinge in ihren Schulen von der Buße zusammenschwatzen, ist sehr weit von der Reinheit des Evangeliums entfernt. Hier ist auch von der Beichte und der Genugtuung zu sprechen.

Глава IV. О ТОМ, НАСКОЛЬКО ДАЛЕКА ОТ ЧИСТОТЫ ЕВАНГЕЛЬСКОГО УЧЕНИЯ БОЛТОВНЯ СОРБОННСКИХ ТЕОЛОГОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКАЯНИЯ, И ГДЕ ГОВОРИТСЯ ОБ ИСПОВЕДИ И УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗА ГРЕХИ

CAP. V. | De supplementis quaed ad satisfactiones adiiciunt, nempe indulgentiis et purgatorio.

Chapitre V. Des supplemens que les Papistes adjoustent aux satisfactions: assavoir des indulgences et du purgatoire

Chapter 5. Of the Modes of Supplementing Satisfaction—Viz. Indulgences and Purgatory.

Hoofdstuk V. Over de aanvullingen, die ze aan de voldoeningen toevoegen, namelijk de aflaten en het vagevuur.

Fünftes Kapitel. Von den Anhängseln zur Lehre von den genugtuenden Werken, nämlich vom Ablaß und vom Fegefeuer.

Глава V. ДОБАВЛЕНИЯ ПАПИСТОВ К УЧЕНИЮ ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗА ГРЕХИ: ОБ ИНДУЛЬГЕНЦИЯХ И ЧИСТИЛИЩЕ

CAP. VI. | De vita hominis Christiani: ac primum, quibus argumentis ad eam nos hortetur Scriptura.

Chapitre VI. De la vie de l’homme Chrestien: Et premierement quels sont les argumens de l’Escriture pour nous y exhorter

Chapter 6. The Life of a Christian Man. Scriptural Arguments Exhorting to It.

Hoofdstuk VI. Over het leven van de Christen: en in de eerste plaats met welke bewijzen de Schrift ons daartoe vermaant.

Sechstes Kapitel. Von dem Leben eines Christenmenschen; vor allem mit welchen Gründen uns die Schrift dazu ermahnt.

Глава VI. О ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО О ТОМ, КАК НАСТАВЛЯЕТ О НЕЙ СВЯТОЕ ПИСАНИЕ

CAP. VII. | Summa vitae Christianae: ubi de abnegatione nostri.

Chapitre VII. La somme de la vie Chrestienne: où il est traité de renoncer à nous-mesmes

Chapter 7. A Summary of the Christian Life. Of Self-Denial.

Hoofdstuk VII. De hoofdsom van het Christelijk leven; waar gesproken wordt over de verloochening van onszelf.

Siebentes Kapitel. Die Hauptsumme des christlichen Lebens; hier ist von der Selbstverleugnung zu reden.

Глава VII. О СУЩНОСТИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ И ОБ ОТКАЗЕ ОТ САМИХ СЕБЯ

CAP. VIII. | De crucis tolerantia, quae pars est abnegationis.

Chapitre VIII. De souffrir patiemment la croix, qui est une partie de renoncer à nous mesmes

Chapter 8. Of Bearing the Cross—One Branch of Self-Denial.

Hoofdstuk VIII. Over het dragen van het kruis, hetwelk een deel is der zelfverloochening.

Achtes Kapitel. Vom Tragen des Kreuzes als einem Stück der Selbstverleugnung.

Глава VIII. О ТЕРПЕЛИВОМ НЕСЕНИИ КРЕСТА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ САМООТРЕЧЕНИЯ

CAP. IX. | De meditatione futurae vitae.

Chapitre IX. De la meditation de la vie à venir

Chapter 9. Of Meditating on the Future Life.

Hoofdstuk IX. Over de overdenking van het toekomende leven.

Neuntes Kapitel. Vom Trachten nach dem zukünftigen Leben.

Глава IX. РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

CAP. X. | Quomodo utendum praesenti vita, eiusque adiumentis.

Chapitre X. Comment il faut user de la vie presente et de ses aides

Chapter 10. How to Use the Present Life, and the Comforts of It.

Hoofdstuk X. Hoe men het tegenwoordige leven en zijn hulpmiddelen gebruiken moet.

Zehntes Kapitel. Wie wir das gegenwärtige Leben und seine Mittel gebrauchen sollen.

Глава X. КАК СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗЕМНОЙ ЖИЗНЬЮ И ЕЁ БЛАГАМИ

CAP. XI. | De iustificatione fidei, ac primo de ipsa nominis et rei definitione.

Chapitre XI. De la justification de la foy: et premierement de la definition du mot et de la chose

Chapter 11. Of Justification by Faith. Both the Name and the Reality Defined.

Hoofdstuk XI. Over de rechtvaardigmaking des geloofs en in de eerste plaats over de definitie van de naam en de zaak zelf.

Elftes Kapitel. Von der Rechtfertigung durch den Glauben. Was bedeutet der Ausdruck und um was handelt es sich in der Sache?

Глава XI. ОБ ОПРАВДАНИИИ ВЕРОЙ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭТОГО СЛОВА И О ЕГО ЗНАЧЕНИИ

CAP. XII. | Ut serio nobis persuadeatur gratuita iustificatio, ad Dei tribunal tollendas esse mentes.

Chapitre XII. Qu’il nous convient eslever nos esprits au siege judicial de Dieu, pour estre persuadez à bon escient de la justification gratuite

Chapter 12. Necessity of Contemplating the Judgment-Seat of God, in Order to Be Seriously Convinced of the Doctrine of Gratuitous Justification.

Hoofdstuk XII. Dat wij onze harten tot Gods rechterstoel moeten verheffen, opdat wij met ernst overtuigd worden van de onverdiende rechtvaardigmaking.

Zwölftes Kapitel. Soll uns die Rechtfertigung aus Gnaden zur ernsten Gewißheit werden, so müssen wir unser Herz zu Gottes Richterstuhl erheben.

Глава XII. О НЕОБХОДИМОСТИ УСТРЕМИТЬ НАШИ УМЫ К СУДЕЙСКОМУ ПРЕСТОЛУ БОГА, ДАБЫ ПОЛНОСТЬЮ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОПРАВДАНИЕ ДАЁТСЯ ДАРОМ

CAP. XIII. | Duo esse in gratuita iustificatione observanda.

Chapitre XIII. Qu’il est requis de considerer deux choses en la Justification gratuite

Chapter 13. Two Things to Be Observed in Gratuitous Justification.

Hoofdstuk XIII. Dat men bij de onverdiende rechtvaardigmaking op twee dingen moet letten.

Dreizehntes Kapitel. Zwei Hauptpunkte die bei der Rechtfertigung aus Gnaden Beachtung erfordern.

Глава XIII. О НЕОБХОДИМОСТИ ЗНАТЬ ДВЕ ВЕЩИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРАВДАНИЯ, ДАВАЕМОГО ДАРОМ

CAP. XIIII. | Quale initium iustificationis et continui progressus.

Chapitre XIV. Quel est le commencement de la justification, et quels en sont les advancemens continuels

Chapter 14. The Beginning of Justification. In What Sense Progressive.

Hoofdstuk XIV. Hoedanig het begin is der rechtvaardigmaking en de onafgebroken voortgang daarvan.

Vierzehntes Kapitel. Vom Anfang und vom beständigen Fortschreiten der Rechtfertigung.

Глава XIV. О ТОМ, В ЧЁМ СОСТОИТ НАЧАЛО И НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПРАВДАНИЯ

CAP. XV. | Quae de operum meritis iactantur, tam Dei laudem in conferenda iustitia, quam salutis certitudinem evertere.

Chapitre XV. Que tout ce qui est dit pour magnifier les merites, destruit tant la louange de Dieu que la certitude de nostre salut

Chapter 15. The Boasted Merit of Works Subversive Both of the Glory of God, in Bestowing Righteousness, and of the Certainty of Salvation.

Hoofdstuk XV. Dat al wat men roemt van de verdiensten der werken, zowel Gods lof in het toebrengen der gerechtigheid, als de zekerheid der zaligheid te niet doet.

Fünfzehntes Kapitel. Was man vom Verdienst der Werke rühmt, macht Gottes Lobpreis für das Zustandebringen der Gerechtigkeit, zugleich aber auch die Heilsgewißheit zunichte.

Глава XV. О ТОМ, ЧТО ВОСХВАЛЕНИЕ ЗАСЛУГ УНИЧТОЖАЕТ КАК СЛАВУ БОЖЬЮ, ТАК И УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ

CAP. XVI. | Refutatio calumniarum quibus hanc doctrinam odio gravare conantur Papistae.

Chapitre XVI. Que ceux qui s’efforcent de rendre ceste doctrine odieuse, se monstrent calomniateurs en tout ce qu’ils ameinent

Chapter 16. Refutation of the Calumnies by Which It Is Attempted to Throw Odium on This Doctrine.

Hoofdstuk XVI. Weerlegging van de lasteringen, waardoor de pausgezinden deze leer met haat pogen te bezwaren.

Sechzehntes Kapitel. Widerlegung der Schmähungen, mit denen die Papisten unsere Lehre in schlechten Ruf zu bringen versuchen.

Глава XVI. О ТОМ, ЧТО ЛЮДИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ЭТО УЧЕНИЕ КАК ЛОЖНОЕ, ОКАЗЫВАЮТСЯ КЛЕВЕТНИКАМИ ВО ВСЕХ СВОИХ ДОВОДАХ

CAP. XVII. | Promissionum Legis et Evangelii conciliatio.

Chapitre XVII. La concordance des promesses de la Loy et de l’Evangile

Chapter 17. The Promises of the Law and the Gospel Reconciled.

Hoofdstuk XVII. Vereniging van de beloften der wet met die van het evangelie.

Siebzehntes Kapitel. Wie lassen sich die Verheißungen des Gesetzes mit denen des Evangeliums vereinigen?

Глава XVII. О СООТВЕТСТВИИ ОБЕТОВАНИЙ ЗАКОНА И ЕВАНГЕЛИЯ

CAP. XVIII. | Ex mercede male colligi operum iustitiam.

Chapitre XVIII. Que c’est mal arguer, de dire que nous sommes justifiez par œuvres, pource que Dieu leur promet salaire

Chapter 18. The Righteousness of Works Improperly Inferred from Rewards.

Hoofdstuk XVIII. Dat uit het loon ten onrechte besloten wordt tot de rechtvaardigheid der werken.

Achtzehntes Kapitel. Es geht nicht an, vom Lohn auf die Gerechtigkeit aus den Werken zu schließen.

Глава XVIII. О ДУРНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ МЫ ОПРАВДЫВАЕМСЯ ДЕЛАМИ, ТАК КАК БОГ ОБЕЩАЛ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА НИХ

CAP. XIX. | De libertate Christiana.

Chapitre XIX. De la liberté Chrestienne

Chapter 19. Of Christian Liberty.

Hoofdstuk XIX. Over de Christelijke vrijheid

Neunzehntes Kapitel. Von der christlichen Freiheit.

Глава XIX. О СВОБОДЕ ХРИСТИАНИНА

CAP. XX. | De Oratione, quae praecipuum est fidei exercitium, et qua Dei beneficia quotidie percipimus.

Chapitre XX. D’oraison: laquelle est le principal exercice de foy, et par laquelle nous recevons journellement les benefices de Dieu

Chapter 20. Of Prayer—A Perpetual Exercise of Faith. The Daily Benefits Derived from It.

Hoofdstuk XX. Over het gebed, dat de voornaamste oefening des geloofs is, en waardoor we Gods weldaden dagelijks verkrijgen.

Zwanzigstes Kapitel. Vom Gebet, das die vornehmste Übung des Glaubens ist und durch das wir alle Tage Gottes Gaben ergreifen.

Глава XX. О МОЛИТВЕ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ УПРАЖНЕНИЕМ В ВЕРЕ И ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОЙ МЫ КАЖДОДНЕВНО ПОЛУЧАЕМ БОЖЬИ БЛАГОДЕЯНИЯ

CAP. XXI. | De electione aeterna, qua Deus alios ad salutem, alios ad interitum praedestinavit.

Chapitre XXI. De l’election eternelle: par laquelle Dieu en a predestiné les uns à salut, et les autres à condamnation82

Chapter 21. Of the Eternal Election, by Which God Has Predestinated Some to Salvation, and Others to Destruction.

Hoofdstuk XXI. Over de eeuwige verkiezing, door welke God sommigen tot de zaligheid, anderen tot het verderf heeft voorbeschikt.

Einundzwanzigstes Kapitel. Von der ewigen Erwählung, kraft deren Gott die einen zum Heil, die anderen zum Verderben vorbestimmt hat.

Глава XXI. О ПРЕДВЕЧНОМ ИЗБРАНИИ, КОТОРЫМ БОГ ПРЕДНАЗНАЧИЛ ОДНИХ К СПАСЕНИЮ, А ДРУГИХ К ОСУЖДЕНИЮ

CAP. XXII. | Confirmatio huius doctrinae ex Scripturae testimoniis.

Chapitre XXII. Confirmation de ceste doctrine par tesmoignages de l’Escriture

Chapter 22. This Doctrine Confirmed by Proofs from Scripture.

Hoofdstuk XXII. Bevestiging van deze leer door getuigenissen der Schrift.

Zweiundzwanzigstes Kapitel. Bekräftigung dieser Lehre aus Zeugnissen der Heiligen Schrift.

Глава XXII. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕНИЯ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ ПИСАНИЯ

CAP. XXIII. | Refutatio calumniarum quibus haec doctrina semper inique gravata fuit.

Chapitre XXIII. La refutation des calomnies, desquelles on a tousjours à tort blasmé ceste doctrine

Chapter 23. Refutation of the Calumnies by Which This Doctrine Is Always Unjustly Assailed.

Hoofdstuk XXIII. Weerlegging van de lasteringen, waarmede deze leer altijd ten onrechte bezwaard is.

Dreiundzwanzigstes Kapitel. Widerlegung der Verleumdungen, mit denen man diese Lehre zu allen Zeiten unbillig beladen hat.

Глава XXIII. ОПРОВЕРЖЕНИЕ КЛЕВЕТЫ, КОТОРОЙ ПОСТОЯННО И НЕСПРАВЕДЛИВО ПОДВЕРГАЛОСЬ ЭТО УЧЕНИЕ

CAP. XXIIII. | Electionem sanciri Dei vocatione: reprobos autem sibi accersere iustum, cui destinati sunt, interitum.

Chapitre XXIV. Que l’election est confermée par la vocation de Dieu: et qu’aucontraire les reprouvez attirent sus eux la perdition juste, à laquelle ils sont destinez

Chapter 24. Election Confirmed by the Calling of God. The Reprobate Bring upon Themselves the Righteous Destruction to Which They Are Doomed.

Hoofdstuk XXIV. Dat de verkiezing bekrachtigd wordt door Gods roeping; en dat de verworpenen over zich halen het rechtvaardig verderf, waartoe zij bestemd zijn.

Vierundzwanzigstes Kapitel. Die Erwählung wird durch Gottes Berufung bekräftigt; die Verworfenen aber ziehen sich die gerechte Verdammnis zu, zu der sie bestimmt sind.

Глава XXIV. О ТОМ, ЧТО ИЗБРАННОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ БОЖЬИМ ПРИЗВАНИЕМ И ЧТО ОТВЕРЖЕННЫЕ, НАПРОТИВ, НАВЛЕКАЮТ НА СЕБЯ ПОГИБЕЛЬ, КОТОРАЯ ИМ СПРАВЕДЛИВО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА

CAP. XXV. | De resurrectione ultima.

Chapitre XXV. De la derniere resurrection

Chapter 25. Of the Last Resurrection.

Hoofdstuk XXV. Over de laatste opstanding.

Fünfundzwanzigstes Kapitel. Von der letzten Auferstehung.

Глава XXV. ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ВОСКРЕСЕНИИ

Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept